Akademickie Centrum Informatyki ZUT

×
×

Baza Wiedzy & Pobrania

Baza wiedzy dostarcza dokumentację stworzoną przez nasz zespół. Wybierz kategorię lub wyszukaj odpowiedzi na interesujące cię pytania.

Articles

Regulamin hostingu w aci

Regulamin Świadczenia Usług Hostingowych§ 1 Definicje

 

Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Akademickie Centrum Informatyki ul. Piastów 17, 70-310 Szczecin, NIP 852-254-50-56, REGON 320588161, Numer z rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych 1661

 

1. Regulamin - niniejszy "Regulamin świadczenia Usług Hostingowych" określający zasady korzystania przez Klienta z Usług hostingowych świadczonych przez Operatora.

2. Dokument SLA- dokument "Gwarancja jakości usług (SLA)", który określa m.in. zobowiązania Operatora w zakresie norm jakości Usług hostingowych świadczonych przez Operatora.

3. Umowa - umowa o świadczenie Usług hostingowych, której integralnymi składnikami są: Regulamin, Dokument SLA, Specyfikacja techniczna usług oraz Cennik usług.

4. Usługi hostingowe - pakiet usług wyspecyfikowany w ofercie Operatora lub w Cenniku usług.

5. Specyfikacja techniczna usług - wyszczególnienie usług wraz z określeniem ich parametrów, które wchodzą w skład pakietu Usług hostingowych świadczonych przez Operatora na rzecz określonego Klienta na podstawie Umowy.

6. Operator - dostawca Usług internetowych, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na stronach internetowych zawierających ofertę Usług hostingowych będący wydawcą Regulaminu.

7. Klient - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę.

8. Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług hostingowych Operatora na mocy upoważnienia udzielonego przez Klienta.

9. Konsument - osoba fizyczna, która zawiera Umowę z Operatorem w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Cennik usług - dokument zawierający informacje o obowiązujących Opłatach abonamentowych stosowanych przez Operatora.

11. Opłata abonamentowa - pobierana z góry i zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług opłata miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna lub dwuletnia z tytułu korzystania przez Klienta z Usług hostingowych świadczonych przez Operatora na podstawie Umowy.

12. Okres abonamentowy - okres czasu (miesiąc, kwartał, pół roku, rok lub dwa lata), w którym Operator rozlicza wynagrodzenie za Usługi hostingowe świadczone na rzecz Klienta.

13. Zamówienie - złożone przez Klienta zamówienie na Usługi hostingowe świadczone przez Operatora bez względu na formę, w której zostało dokonane. Zamówieniem jest również zamówienie Usług hostingowych na Okres próbny.

14. Okres próbny - wskazany przez Operatora okres czasu, w którym określone Usługi hostingowe są świadczone na rzecz Klienta bezpłatnie w celu umożliwienia Klientowi przeprowadzenia testów jakości Usług hostingowych.

15. Uruchomienie usług hostingowych - dokonywane przez Operatora udostępnienie w sieci Internet Usług hostingowych, które były przedmiotem Zamówienia.

16. Limit transferu - ustalony przez Operatora i określony w Specyfikacji technicznej usług maksymalny miesięczny limit ruchu na warstwie IP z i do serwera danego Klienta. W skład limitowanego ruchu wchodzą: dane pobrane z serwera WWW, nagłówki zapytań i odpowiedzi protokołu HTTP oraz transfer generowany przez protokół FTP (serwer FTP), SMTP, POP3 i innych usług uruchomionych na potrzeby Klienta.

17. Dostępność Usług hostingowych - widzialność Usług hostingowych na pierwszym routerze poza siecią Operatora.

18. Dane bilingowe - dane Klienta umożliwiające poprawnie wystawienie przez Operatora Faktury VAT lub Faktury pro forma.

19. Dane kontaktowe - dane Klienta pozwalające na nawiązanie kontaktu oraz prowadzenie korespondencji pocztowej z Klientem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem.

20. Spam - przesyłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówiona informacja handlowa w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

21. Netykieta - zbiór zasad i dobrych praktyk przyjętych do stosowania przez osoby korzystające z sieci Internet.

22. Panel Klienta - udostępniane przez Operatora pod adresem http://hosting.aci.com.pl narzędzie administracyjne, za pomocą którego Klient może zarządzać i kontrolować parametry i zakres Usługi hostingowej, aktualizować swoje dane, wyrażać lub cofać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz faktur drogą elektroniczną.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

1. Operator świadczy na rzecz Klienta Usługi hostingowe na zasadach określonych w Umowie.

2. Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki stron Umowy.

3. Regulamin obowiązuje Klienta bez względu na formę, w jakiej została zawarta Umowa.

4. Poza Umową, Regulaminem, Cennikiem usług, Specyfikacją techniczną usług oraz Dokumentem SLA Klienta obowiązują również w szczególności: powszechnie obowiązujące akty prawne regulujące świadczenie usług.

 

§ 3 Zamówienie

 

1. Operator świadczy Usługi hostingowe wyszczególnione w ofercie Operatora oraz w Cenniku usług.

2. Operator dokonuje Uruchomienia usług hostingowych po otrzymaniu Zamówienia, które zawiera co najmniej: jednoznaczne wskazanie zamawianego pakietu Usług hostingowych, Dane bilingowe oraz Dane kontaktowe. W przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta będącego Konsumentem Zamówienie może zawierać również oświadczenie Klienta będącego Konsumentem o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia usług hostingowych przed upływem 10-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.

3. Operator zastrzega sobie prawo do Uruchomienia usług hostingowych lub do wpisania domen Klienta do serwerów DNS dopiero po uiszczeniu Opłaty abonamentowej przez Klienta. Postanowienia ust. 3 nie stosuje się do umów zawieranych z Konsumentami.

4. Składając Zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się, że się zgadza oraz, że zobowiązuje się stosować do postanowień zawartych w Regulaminie, Dokumencie SLA, Specyfikacji technicznej usług i Cenniku usług.

5. Składając Zamówienie (zawierając Umowę), Klient będący Konsumentem oświadcza nadto, że wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług hostingowych przed upływem 10 - dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Tym samym Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy na warunkach określonych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

6. Zamówienie może zostać złożone w formie formularza zamieszczonego w serwisie internetowym za pośrednictwem którego Operator oferuje Usługi hostingowe.

7. Uruchomienie usługi może zostać poprzedzone weryfikacją danych Klienta, które zostały wskazane w Zamówieniu, a w tym również prośbą o przedstawienie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających prawdziwość danych wskazanych w Zamówieniu.

8. Operator może odmówić realizacji Zamówienia w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, w tym:

a. występowania opóźnienia we wnoszeniu Opłat abonamentowych przez Klienta,

b. nieterminowego dokonywania przez Klienta Opłat abonamentowych w przeszłości,

c. zamiaru wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania treści, które są niepożądane przez Operatora lub których publikowanie może powodować ryzyko odpowiedzialności cywilnej lub karnej,

d. zamiaru wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania treści, które mogą szkodzić opinii o Operatorze lub jakości usług świadczonych przez Operatora na rzecz innych Klientów.

 

§ 4 Zawarcie umowy

 

1. Operator świadczy Usługi hostingowe na podstawie Umowy zawartej z Klientem.

2. Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej lub w innej formie. W szczególności Umowa może zostać zawarta przez Uruchomienie usług hostingowych, które nastąpiło po otrzymaniu Zamówienia przez Operatora.

3. Umowa zostaje zawarta w chwili jej podpisania albo w chwili Uruchomienia usług hostingowych - w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

4. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami Umowa zostaje zawarta w jednym z następujących trybów:

a. przez przystąpienie przez Operatora do świadczenia usług hostingowych po złożeniu przez Klienta będącego Konsumentem Zamówienia w trybie określonym w § 3 oraz potwierdzeniu przez Operatora, w formie pisemnej bądź za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jego otrzymania,

b. przez zawarcie umowy w formie pisemnej.

5. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony oraz rozliczana w Okresach abonamentowych wskazanych w Cenniku usług, chyba że w treści Umowy wskazano inaczej.

6. Zawarcie Umowy jest potwierdzane wystawieniem faktury VAT przez Operatora, która obejmuje Opłatę abonamentową za pierwszy Okres abonamentowy, w wysokości zgodnej z Cennikiem usług.

 

§ 5 Prawa i obowiązki stron umowy

 

1. Mocą zawartej Umowy Operator zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi możliwości korzystania z Usług hostingowych zakupionych przez Klienta, a Klient zobowiązuje się do terminowego wnoszenia Opłat abonamentowych. Ponadto Operator oraz Klient zobowiązują się do wykonywania wszystkich pozostałych zobowiązań, które zostały określone w Umowie, Regulaminie, Specyfikacji technicznej usług, Cenniku usług oraz w Dokumencie SLA.

2. Zawierając Umowę Klient, zobowiązuje się do:

a. podania aktualnych i prawdziwych Danych kontaktowych oraz Danych bilingowych oraz do bieżącego aktualizowania tych danych,

b. korzystania z Usług hostingowych zgodnie z zasadami określonymi w Umowie oraz w Regulaminie oraz przy przestrzeganiu: powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych oraz zasad Netykiety,

 

c. korzystania z Usług hostingowych w sposób nienaruszający praw osób trzecich (w szczególności ich dóbr osobistych oraz praw autorskich),

d. niepodejmowania prób uzyskania danych dostępowych innych Klientów lub Użytkowników,

e. współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań Użytkowników, którym Klient udostępnia Usługi hostingowe, a w szczególności do ujawnienia na wezwanie właściwych organów władzy publicznej danych umożliwiających identyfikację określonego Użytkownika,

f. informowania Operatora o wszelkich zmianach, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonywanie Umowy,

g. nie podejmowania działań na szkodę innych Klientów oraz Użytkowników,

h. powstrzymania się od wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania, udostępniania lub rozpowszechniania treści niezgodnych z obowiązującym prawem lub normami społecznymi, a w szczególności:

 • stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz materiałów zawierających treści pornograficzne,

 • serwisów o treści erotycznej oraz "warezowej" (tj. zawierających nielegalne oprogramowanie),

 • propagujących piractwo fonograficzne lub komputerowe,

 • upowszechniających techniki łamania kodów dostępowych,

 • upowszechniających wiedzę służącą tworzeniu wirusów komputerowych,

 • zawierających treści obsceniczne lub wulgarne,

 • nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną,     obrażające uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość;

 • propagujących ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz

 • godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,

 • naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz w prawa autorskie i prawa pokrewne,

 • promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych, w tym crackingu lub phrecrackingu,

 • spreparowanych     w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania sprzętu i systemu teleinformatycznego, za pomocą     którego świadczona jest Usługa Hostingowa,

 • odnośników (linków) do plików i stron zawierających wyżej wskazane treści,

i. powstrzymania się od umieszczania serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy, które nie są utrzymywane przez Operatora,

j. powstrzymania się od zamieszczania na serwerze plików, skryptów lub programów które, mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn internetowych innych Klientów, Użytkowników lub osób trzecich,

k. niewykorzystywania Usług hostingowych dla rozsyłania Spamu, a w szczególności zabronione jest:

 • korzystanie z baz adresowych zakupionych przez internet do wysyłania poczty e-mail,

 • korzystanie z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo adres znajduje się w bazie adresowej,

 • wysyłanie korespondencji jednorazowo na ponad 100 adresów e-mail, wyjątkiem w tym przypadku są wszelkie listy pocztowe (dyskusyjne) na które można się zapisać oraz wypisać podając Swój adres na stronie     WWW (oprogramowanie do tworzenia tego typu list udostępniane jest     przez Usługodawcę),

 • wysyłanie masowej korespondencji na inne środki elektronicznego przekazu bez     udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji przez     odbiorcę

l. nie rozsyłania (samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich) Spamu reklamującego serwisy internetowe działające na serwerach Operatora lub w jakikolwiek sposób odwołującego się do zasobów zapisanych na serwerach Operatora - w tym nie rozsyłania Spamu o którym mowa powyżej z wykorzystaniem infrastruktury osób trzecich,

m. powiadomienia Operatora z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze zainstalowania przez Klienta lub Użytkownika komponentów, których działanie może powodować transfer przekraczający 100 GB na dobę,

n. bieżącego zapoznawania się ze zmianami wprowadzanymi przez Operatora do Regulaminu oraz do Dokumentu SLA,

o. terminowego wnoszenia Opłat abonamentowych.

3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystywania Usług hostingowych udostępnianych przez Operatora. W szczególności Klient ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania Usług hostingowych przez Użytkowników,

4. W przypadku uzyskania przez Operatora informacji o korzystaniu przez Klienta, Użytkownika z Usług hostingowych w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Operator ma prawo przekazać Dane kontaktowe Klienta właściwym organom władzy publicznej.

5. W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze przez Klienta lub Użytkownika związanej z nimi działalności, Operator ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczenie Usług hostingowych. W związku z powyższym działaniem Operator nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta lub Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

6. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze przez Klienta lub Użytkownika związanej z nimi działalności, Operator ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczenie Usług hostingowych. W związku z powyższym działaniem Operator nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta lub Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia Klienta lub Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tych danych.

 

§ 6 Opłaty abonamentowe

 

1. Wynagrodzeniem pobieranym przez Operatora z tytułu świadczenia Usług hostingowych na rzecz Klienta jest Opłata abonamentowa. Wysokość Opłaty abonamentowej jest ustalana na podstawie Cennika usług obowiązującego u Operatora w dniu złożenia Zamówienia.

2. Opłata abonamentowa jest wyłącznie wynagrodzeniem za możliwość korzystania z Usług hostingowych określonych w Specyfikacji technicznej usług. Opłata abonamentowa nie obejmuje w szczególności: kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do sieci Internet, opłat telekomunikacyjnych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usług hostingowych, zakupu własnej domeny, zaprojektowania stron www lub konfiguracji systemu komputerowego u Klienta lub u Użytkownika.

3. Opłata abonamentowa jest pobierana za cały Okres abonamentowy z góry.

4. Klient może zmienić czas trwania Okresu abonamentowego pod warunkiem przekazania Operatorowi dyspozycji w tym zakresie przed końcem trwającego Okresu abonamentowego. Zmiana czasu trwania Okresu abonamentowego następuje wraz z początkiem nowego Okresu abonamentowego.

5. Klient dokonuje zapłaty Opłaty abonamentowej na podstawie otrzymanej faktury VAT lub faktury pro-forma. Faktura VAT albo faktura pro-forma jest doręczana za pośrednictwem poczty, faksu lub poczty elektronicznej.

6. Operator wystawia i przesyła Klientowi fakturę w formie elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę. Operator przesyła fakturę na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia i następnie widoczny w Panelu Klienta w zakładce "Faktury". Klient ma możliwość i obowiązek aktualizowania w Panelu Klienta adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Adres e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest dostępny w Panelu Klienta. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych w Panelu Klienta (zakładka "Moje dane") lub poprzez złożenie Operatorowi oświadczenia w formie pisemnej.

7. W przypadku przekroczenia, w trakcie opłaconego Okresu abonamentowego, wielkości Limitu transferu z i do sieci Internet oraz zasobów serwera ponad parametry określone w Specyfikacji technicznej usług, Operator wystawi Klientowi fakturę pro forma obejmującą dodatkowy Limit transferu w wielkości prognozowanej do końca Okresu abonamentowego lub odpowiadającą rzeczywistemu obciążeniu zasobów serwera przez Klienta. Klient ma możliwość weryfikacji obciążenia zasobów serwera bezpośrednio w panelu Cpanel.

8. Opłata abonamentowa jest płatna przelewem bankowym, przelewem on - line lub poprzez obciążenia karty kredytowej w terminie wskazanym na fakturze VAT lub na fakturze pro-forma. Klient jest zobowiązany do wskazania na poleceniu przelewu tytułu wpłaty, w sposób nie budzący wątpliwości. Zapłata następuje w chwili uznania rachunku bankowego Operatora. W przypadku opóźnienia zapłaty Operator ma prawo naliczenia odsetek ustawowych. W przypadku stałego zlecenia obciążenia karty kredytowej, jej obciążenie następuje w ostatnim dniu terminu płatności za fakturę. Płatność kartą kredytową jest dostępna dla posiadaczy tzw. wypukłych kart płatniczych.

9. Płatności przelewem on - line dokonywane są za pośrednictwem systemu payU.pl

10. Zasady dokonywania płatności za pośrednictwem systemu platnosci.pl:

a. płatności za pośrednictwem systemu platnosci.pl mogą dokonywać osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz,

b. Operator udostępnia na stronie internetowej www.kei.pl odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do serwisu platnosci.pl.

c. Po zatwierdzeniu przez Klienta transakcji i wybraniu formy płatności za pomocą systemu platnosci.pl Klient zostaje przekierowany na stronę internetową systemu platnosci.pl

d. W celu potwierdzenia płatności Klient powinien dokonać potwierdzenia płatności na stronie internetowej systemu platnosci.pl zgodnie z zasadami określonymi przez system platnosci.pl.

e. Bezpieczeństwo transakcji zapewnia i gwarantuje PayU S.A. - Operator systemu platnosci.pl.

11. Z zastrzeżeniem ust. 12 opłata abonamentowa uiszczana przez Klienta niebędącego Konsumentem jest niepodzielna co oznacza, że nie można wnieść Opłaty abonamentowej za okres krótszy niż długość wybranego Okresu abonamentowego.

12. Z zastrzeżeniem ust. 13 Opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi w przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta lub złożenia przez Klienta oświadczenia o rezygnacji z Usług hostingowych.

13. Uiszczona Opłata abonamentowa podlega zwrotowi jedynie w następujących przypadkach:

a. dokonania wypowiedzenia Umowy przez Operatora,

b. złożenia przez Klienta będącego Konsumentem skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy .

c. dokonania wypowiedzenia Umowy lub w przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron.

W wyżej wymienionych sytuacjach Opłata Abonamentowa podlega zwrotowi w części stosunkowej - z uwzględnieniem czasu świadczenia przez Operatora Usług hostingowych na rzecz Klienta.

 

§ 7 Kolejny okres abonamentowy

 

1. W czasie trwania ostatniego miesiąca opłaconego Okresu abonamentowego lub po rozpoczęciu nowego Okresu abonamentowego (według wyboru Operatora) Operator wystawi Fakturę pro forma lub fakturę VAT obejmującą Opłatę abonamentową za kolejny Okres abonamentowy.

Wysokość Opłaty abonamentowej jest ustalana na podstawie Cennika usług obowiązującego u Operatora w dniu wystawienia Faktury pro forma lub faktury VAT, z zastrzeżeniem § 17 ust. 6 - 9.

2. Opłata abonamentowa uiszczana jest zgodnie z zasadami określonymi w § 6.

3. Z zastrzeżeniem ustępu 4 i 5 niniejszego paragrafu brak wniesienia przez Klienta Opłaty na poczet kolejnego Okresu abonamentowego w terminie wskazanym na Fakturze pro forma lub na fakturze VAT, upoważnia Operatora do zawieszenia świadczenia Usług hostingowych do czasu wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej.

4. Brak wniesienia przez Klienta będącego Konsumentem Opłaty na poczet kolejnego Okresu abonamentowego w terminie wskazanym na Fakturze pro forma lub na fakturze VAT upoważnia Operatora do naliczania odsetek ustawowych oraz wezwania go do zapłaty należności w terminie 7 dni od doręczenia wezwania.

5. Jeżeli pomimo wyznaczenia dodatkowego terminu określonego w ust. 4 Opłata nie zostanie uiszczona, Operator upoważniony jest do zawieszenia wykonywania usług hostingowych do czasu wniesienia Opłaty przez Klienta.

6. Z zastrzeżeniem ustępu 7 niniejszego paragrafu brak wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej na poczet kolejnego Okresu abonamentowego w terminie 21 dni od terminu wskazanego na Fakturze pro forma lub na fakturze VAT, upoważnia Operatora do usunięcia konfiguracji Usług hostingowych Klienta, kont utworzonych przez Klienta lub Użytkowników oraz wszelkich danych zapisanych w ramach tych kont. Z chwilą dokonania przez Operatora usunięcia konfiguracji, kont oraz danych, o którym mowa w zdaniu poprzednim Umowa wygasa.

7. Jeżeli pomimo wezwania do zapłaty na zasadach i w terminie określonych w ustępie 4 niniejszego paragrafu Klient będący Konsumentem nie uiścił Opłaty na poczet kolejnego Okresu abonamentowego w terminie 14 dni od dnia upływu dodatkowego 7-dniowego terminu do uiszczenia Opłaty, Operator ma prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

8. W przypadku wystawienia przez Operatora Faktury pro forma, Operator wystawi fakturę VAT niezwłocznie po wniesieniu przez Klienta Opłaty abonamentowej.

9. Wniesienie Opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmiany Cennika usług. Ewentualna zmiana Cennika usług po wniesieniu przez Klienta Opłaty abonamentowej pozostaje bez wpływu na wysokość Opłaty abonamentowej należnej Operatorowi do końca czasu trwania opłaconego Okresu abonamentowego.

 

§ 8 Prawo ograniczenia oraz wstrzymanie wykonywania usług hostingowych

 

1. Operator zastrzega sobie prawo do bezterminowego zablokowania możliwości korzystania przez Klienta z wszystkich lub niektórych Usług hostingowych oraz prawo zablokowania możliwości korzystania z określonych baz danych, skryptów, usług poczty elektronicznej oraz http, bez wcześniejszego powiadomienia, w następujących przypadkach:

a. spowodowania przeciążenia serwera lub innych elementów infrastruktury udostępnianej przez Operatora,

b. wystąpienia prawdopodobieństwa znacznego pogorszenia jakości usług świadczonych dla pozostałych Klientów Operatora,

c. wystąpienia prawdopodobieństwa spowodowania Awarii przez Klienta.

2. Operator zastrzega sobie prawo do bezterminowego zablokowania możliwości korzystania przez Klienta z wszystkich lub niektórych Usług hostingowych bez wcześniejszego powiadomienia, w przypadku wystąpienia prawdopodobieństwa, że zakupione Usługi hostingowe są lub będą wykorzystywane dla:

a. publikowania lub udostępniania treści zakazanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne,

b. publikowania lub udostępniania treści, które naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe,

c. rozsyłania Spamu,

d. utrzymywania treści lub serwisów, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. od h) do j). Regulaminu.

3. W przypadku Klienta będącego Konsumentem Operator obowiązany jest go zawiadomić o zamiarze oraz przyczynie przystąpienia do działań określonych w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 - 6.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Klient ma prawo odwołać się od decyzji Operatora przez wniesienie sprzeciwu do Operatora. Obowiązek przeprowadzenia dowodu potwierdzającego brak występowania przesłanek uzasadniających zablokowanie usługi lub usług spoczywa na Kliencie.

5. Jeżeli działania, o których mowa w ust. 1 lub 2 spowodują wyrządzenie szkody Operatorowi, Operator wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym wobec Klienta.

6. W przypadku zablokowania przez Operatora dostępu do usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta, Operator może odblokować dostęp do usługi po otrzymaniu przesłanego pocztą elektroniczną na adres bok@hosting.aci.com.pl wniosku o odblokowanie usługi i stwierdzeniu zaprzestania naruszania przez Klienta Regulaminu.

7. Operator ma prawo ograniczenia dostępu do Usług hostingowych do Limitu transferu 500% średniego dobowego transferu danych, jeżeli dobowy transfer danych przekroczy wartość 500% średniego dziennego transferu. Średni dzienny transfer danych obliczany jest jako iloraz limitu transferu określonego w Specyfikacji technicznej usług wraz z pakietami rozszerzającymi do ilości dni Okresu abonamentowego.

8. Operator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wstrzymania świadczenia Usług hostingowych w czasie trwania Okresu próbnego, jeżeli wcześniej świadczone na rzecz Klienta Usługi hostingowe zostały zablokowane w związku z brakiem wniesienia Opłaty abonamentowej, naruszeniem postanowień Regulaminu lub Umowy albo jeżeli Usługi hostingowe są wykorzystywane przez Klienta w sposób przekraczający znamiona testów i prób.
§ 9 Zarządzanie usługami hostingowymi

 

1. Operator udostępnia Klientowi narzędzia administracyjne służące do zdalnego zarządzania poszczególnymi Usługami hostingowymi. W zależności od rodzaju zakupionego pakietu Usług hostingowych, Operator udostępnia Klientowi możliwość korzystania z narzędzi administracyjnych służących do:

a. zarządzania domenami i konfiguracji Usług hostingowych,

b. zarządzania subdomenami i konfiguracji Usług hostingowych,

c. zarządzania wszystkimi usługami pocztowymi w domenie internetowej,

d. zarządzania pojedynczym kontem pocztowym.

2. Dostęp do narzędzi administracyjnych jest możliwy za pośrednictwem przeglądarki internetowej, po podaniu danych dostępowych (nazwa użytkownika i hasło). Klient zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych dostępowych w sposób uniemożliwiający ich wykorzystanie przez niepowołane osoby trzecie.

3. Klient może upoważnić osoby trzecie do korzystania z narzędzi administracyjnych.

4. Wprowadzanie i aktualizacja danych Klienta, wybór i akceptacja formy płatności oraz kontrola stanu rozliczeń realizowana jest za pomocą Panelu Klienta,

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się narzędziami administracyjnymi przez niepowołane osoby trzeciej, które nastąpi w wyniku braku zapewnienia przez Klienta ochrony danych dostępowych lub która nastąpi w wyniku innych zdarzeń, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

6. Wykonywanie kopii zapasowych pozostaje w gestii Klienta, w panelu hostingowym Cpanel znajdują się narzędzia do wykonywania kopii zapasowych.

7. Postanowień ustępu 5 niniejszego paragrafu nie stosuje się w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Konsumentami. W takim przypadku strony umowy ponoszą odpowiedzialność na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz innych aktów prawnych regulujących tą odpowiedzialność.

 

§ 10 Wymagania techniczne

 

1. Korzystanie z większości narzędzi administracyjnych wymaga posiadania komputera połączonego z siecią Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową Microsoft Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla w wersji 3.0 lub wyższej, Opera w wersji 10.0 lub wyższej, Chrome w wersji 1.0 lub wyższej.

2. Korzystanie z niektórych narzędzi administracyjnych lub z niektórych funkcjonalności narzędzi administracyjnych może wymagać posiadania również innego oprogramowania niż wyspecyfikowane w pkt. 1. W takim wypadku Operator zobowiązany jest do zamieszczenia w ofercie Usług hostingowych specyfikacji oprogramowania wymaganego dla korzystania z określonych funkcjonalności lub narzędzi administracyjnych.

 

§ 11 Gwarancja jakości usług

 

1. Operator udziela Klientowi gwarancji jakości usług, której warunki zostały określone w Dokumencie SLA.

2. Gwarancja jakości usług trwa przez czas trwania Umowy.


§ 12 Zasady odpowiedzialności operatora

 

1. Operator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za szkody powstałe w wyniku:

a. niezawinionego przez Operatora braku Dostępności usług hostingowych,

b. braku Dostępności usług hostingowych spowodowanych działaniem czynników i osób trzecich (awarie kabli, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które Operator nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,

c. nieprawidłowego korzystania z Usług hostingowych, (w szczególności Operator nie ma możliwości podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie konta e-mail Użytkownika przed zawinionym przez niego przepełnieniem konta, co może w skrajnych przypadkach doprowadzić do jego technicznej blokady - np. z powodu nieusuwania z serwera zaległej korespondencji lub z powodu sprowokowanego przez zachowanie Użytkownika tzw. mailbombingu),

d. podania nieprawdziwych lub niepełnych danych w Zamówieniu,

e. podania nieprawdziwych lub niepełnych Danych kontaktowych lub Danych bilingowych albo w wyniku braku zaktualizowania tych danych,

f. naruszenia postanowień Umowy lub Regulaminu przez Klienta,

g. działania siły wyższej, kataklizmów lub klęsk żywiołowych (np. huraganu, powodzi, pożaru itp.);

h. wykorzystania przez upoważnione lub nieupoważnione osoby trzecie danych dostępowych (nazwa użytkownika i hasło) do narzędzi administracyjnych służących do zdalnego zarządzania poszczególnymi Usługami hostingowymi, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (udostępnienie danych dostępowych osobie trzeciej, brak należytego zabezpieczenia danych dostępowych, "złamanie" danych dostępowych itd.),

i. wykorzystania informacji, materiałów oraz oprogramowania pobranych z sieci Internet,

j. zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług świadczonych w sposób ogólnie dostępny przez podmioty niezależne od Operatora,

k. niedostarczenie wiadomości poczty elektronicznej z przyczyn niezależnych od Operatora,

l. otrzymania lub wysłania przez Klienta lub Użytkownika wiadomości poczty elektronicznej zawierającej plik wirusa komputerowego,

m. ujawnienia treści wiadomości poczty elektronicznej, które nastąpi w wyniku ujawnienia przez Klienta lub Użytkownika danych dostępowych do konta poczty elektronicznej (tj. nazwy konta oraz hasła) lub, które nastąpi w wyniku innych zdarzeń, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

3. Operator dołoży wszelkich starań, aby Usługi hostingowe były świadczone w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Jednakże Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty bezpośrednie, pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo Operator został powiadomiony lub posiadał wiedzę o możliwości ich wystąpienia), wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków Umowy lub Regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez Użytkowników), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności.

4. W żadnym przypadku Operator nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższała wartość Opłat abonamentowych wniesionych przez Klienta w Okresie abonamentowym, w którym wystąpiła szkoda.

5. Klient nie będący Konsumentem może dochodzić roszczeń wobec Operatora na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

6. Operator zastrzega sobie prawo do:

a. sporadycznych, krótkich przerw w pracy Sieci, powodujących brak Dostępności usług hostingowych, bez podania przyczyn,

b. natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług hostingowych oraz odstąpienia od Umowy, w przypadku rażącego naruszenie przez Klienta lub Użytkownika postanowień Umowy lub Regulaminu,

c. zablokowania lub usunięcia konta pocztowego, którego nazwa sugeruje, że jest to konto wykorzystywane przez Operatora, co może wprowadzić w błąd innych Klientów lub Użytkowników,

d. zablokowania na serwerach Operatora określonych adresów nadawców wiadomości lub całych domen i adresów IP w przypadku:

 • naruszenia lub możliwości naruszenia prawnie chronionych dóbr Klientów lub     Użytkowników przez nadawców tych wiadomości (w szczególności w przypadku rozsyłania Spamu), narażenia systemu pocztowego Operatora na straty lub niestabilność,

 • naruszenia Regulaminu lub Umowy.

7. Operator dokłada wszelkich starań, aby udostępniane Klientom i Użytkownikom w ramach Usług hostingowych rozwiązania techniczne były na możliwie najwyższym dostępnym poziomie technologicznym. Nie oznacza to jednak, że będą one zawsze wystarczające dla zabezpieczenia chroniącego w sposób zupełny zawartości kont Klientów i Użytkowników przed włamaniami osób trzecich lub złamaniem hasła, a także przed zainfekowaniem zawartości tych kont wirusami komputerowymi.

8. Operator zobowiązuje się do bieżącego informowania o planowanych Przerwach technicznych na stronach serwisu internetowego Operatora.

9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych dostępowych do zarządzania Usługami hostin


Powered by HostBill